Module MDFiles Popular นำไฟล์ Popular จาก MDFile มาแสดง

0.00 0.0 USD

0.00 ฿

Add to cart


       MDFiles Popular เป็น Module Joomla ที่ทำงานร่วมกับ MDFile โดยจะแสดงไฟล์ที่ Popular จาก MDFile มาแสดง บน Joomla โดยที่ admin สามารถกำหนดรูปแบบการใช้งานได้ Mod MDFiles Popular จะเป็น Module ที่ใช้งานร่วมกับ Components MDFile ก่อนที่จะใช้งานตัว Mod MDFiles Popular ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้ง Components MDFile จึงจะสามารถใช้งาน Mod MDFiles Popular ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Components MDFile ได้ที่ แนะนำ MDFile Components สำหรับ Joomla ช่วยในการ Download เอกสารบนเว็บไซต์

Odoo image and text block

โดยความสามารถของ Mod MDFiles Popular มีรายละเอียดดังนี้

- สามารถกำหนดการแสดงรูปภาพไฟล์

- สามารถกำหนดจำนวนไฟล์ที่ต้องการให้แสดงได้

- สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงของไฟล์แบบ Documents view

- สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงของไฟล์แบบ Dowload File

- สามารถกำหนดตำแหน่งไฟล์ที่ต้องการให้แสดงได้

- สามารถกำหนดการแสดงชื่อไฟล์