Module MD Content Slider สำหรับแสดงเนื้อหาของ Category ในรูปแบบสไลด์โชว์

35.83 35.83 USD

900.00 ฿

Add to cart

In Stock

MD Content Slider เป็น Module Joomla สำหรับแสดงเนื้อหาของ Category ในรูปแบบการสไลด์โชว์ โดยการแสดงผลสามารถตั้งค่าได้หลายรูปแบบ มีการนำข้อมูลรูปภาพ เนื้อหา หัวข้อ และอื่นๆ มาแสดง ทั้งนี้ MD Content Slider ยังสามารถทำงานคู่กับ component multisite content อีกด้วย


  Module MD Content Slider สำหรับแสดงเนื้อหา Category ในแบบสไลด์โชว์

       MD Content Slider เป็น Module Joomla สำหรับแสดงเนื้อหาของ Category ในรูปแบบการสไลด์โชว์ โดยการแสดงผลสามารถตั้งค่าได้หลายรูปแบบ มีการนำข้อมูลรูปภาพ เนื้อหา หัวข้อ และอื่นๆ มาแสดง ทั้งนี้ MD Content Slider ยังสามารถทำงานคู่กับ component multisite content อีกด้วย 

  Odoo text and image block

  เลือกเนื้อหาจาก Category หรือ บทความได้

  สามารถเลือกกำหนด Category ของเนื้อหาได้ ว่าต้องการให้

  เนื้อหาจาก Category แสดง ในสไลด์โชว์

  กำหนดขนาดตารางแสดงเนื้อหา

  เลือกกำหนดขนาดของตารางแสดงเนื้อหา และปรับจำนวน

  แนวตั้ง แนวนอน ได้ตามความต้องการของผู้ใช้

  Odoo image and text block
  Odoo text and image block

  เปิด - ปิด เนื้อหาที่หน้าแสดง

  เลือกตั้งค่า เปิด เพื่อแสดงเนื้อหาแบบย่อของบทความ

  หรือ ปิด หากไม่ต้องการให้แสดงเนื้อหา

  เลือกกำหนดรายละเอียดของรูปภาพ

  ด้วยการออกแบบที่สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆมากมายให้กับรูปภาพ

  ที่จะให้แสดงในสไลด์โชว์ ทำให้ง่าย สะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้

  อีกทั้งยังมีความสวยงาม

  Odoo image and text block
  Odoo text and image block

  แสดงข้อความ รูปภาพ ผู้เขียน วัน/เวลา 

  เลือกแสดงข้อความ รูปภาพ ผู้เขียน วัน/เวลา เลือกหมวดหมู่

  ปุ่ม read more หรือรายละเอียดอื่นๆ ในสไลด์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้