M User Online Time เก็บสถิติการใช้งานออนไลน์ของผู้ใช้

300.00 ฿ 300.0 THB

300.00 ฿

Add to cart


M User Online Time เก็บสถิติการใช้งานออนไลน์ของผู้ใช้

     M User Online Time เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Extension ใช้เพิ่มความสามารถให้กับเว็บบอร์ดสำเร็จรูป อย่าง phpBB ใช้งานได้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Extension User Online Time จะเป็นตัวเก็บสถิติการใช้งานออนไลน์ ของผู้ใช้ว่ามีการเข้ามาใช้งานไปเป็นเวลาเท่าไร

Odoo text and image block

M User Online Time

สามารถกำหนดการแสดงรูปแบบเวลาหน้าเว็บบอร์ด

M User Online Time

แสดงสถิติเวลาออนไลน์ของผู้ใช้งาน

Odoo image and text block