Components MD Gallery สำหรับสร้างแกลอรี่รูปภาพบนเว็บไซต์ Joomla 3.x

0.00 0.0 USD

0.00 ฿

Add to cart

In Stock

Components MD Gallery สำหรับสร้างแกลอรี่รูปภาพบนเว็บไซต์ Joomla 3.x

     MD Gallery เป็น Components เพื่อเพิ่มความสามารถไว้สำหรับทำให้เว็บไซต์มีแกลอรี่รูปภาพ เพื่อให้ใช้งานในการอัพโหลดรูปภาพเข้ามายังเว็บไซต์แล้วทำให้มีการใช้งานในส่วนของการจัดการกับส่วนต่างๆของแกลอรี่ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ภาพกิจกรรมต่างๆ ภาพกิจกรรมอบรม ภาพกิจกรรมท่องเที่ยวระจำปี เป็นต้น เป็นส่วนเสริมสำหรับเว็บไซต์ที่มีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก มีความสามารถในการใช้งานสูง ครอบคลุมทุกส่วนในการทำงานเกี่ยวกับแกลอรี่

Odoo image and text block

MD Gallery

- เลือกรูปภาพในการอัพโหลดได้ครั้งล่ะหลายภาพ

- อัพโหลดรูปภาพประจำ Thumbnail แต่ล่ะ Gallery

- โชว์ Pop-up สไลด์รูปภาพได้ครั้ง 1 รูปภาพ และสามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้

- มีภาษาสนับสนุน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- สามารถตั้งค่า Resize รูปภาพได้

- มีระบบค้นหา สามารถค้นหารูปภาพที่ต้องการได้

- มี ACL ใช้ในการควบคุมการเข้าดูรูปภาพ

- สามารถตั้งค่า Path ในการอัพโหลด

- หมวดหมู่แกลอรี่สามารถเก็บสถิติการเข้าชมแกลอรี่ได้