Components MDFile เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Components เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการทำให้เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย MDFile เป็น Component สำหรับจัดการอัพโหลด (Upload) ไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์ Zip, PDF, Microsoft word , Microsoft Excel, MP4 เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่อัพโหลดผ่านการดาวน์โหลด (Download) ไฟล์และเอกสารบนเว็บไซต์ได้ MDFile ครอบคลุมทุกส่วนในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการไฟล์สำหรับดาวน์โหลด นอกจากนี้ MDFile ยังมีส่วนเสริมที่สามารถนำมาติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ MDFile คือ MDFiles Recent, MDFiles Categories, MDFiles Popular และ MDFiles Featured


ส่วนเสริม Components MDFiles

Module ที่ติดตั้งแล้วช่วยเสริมให้ MDFiles ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Odoo image and text block

 

ขั้นตอนที่ 1: ทำการติดตั้ง Components MDFiles เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ Control Panel จะแสดง MDFiles จากนั้นเลือก Components > MDFiles

  Odoo image and text block

   

  ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเข้ามาที่ MDFiles จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ

  • Categories : ไว้สร้างหมวดหมู่ หรือจัดกลุ่มให้เอกสาร หรือไฟล์ข้อมูล

  • Documents : ไว้สร้างเอกสารแบ่งย่อยจาก Categories

  • Files : ไว้อัพโหลด รูปภาพ ไฟล์ zip และไฟล์อื่นๆ

  • Links : ไว้สำหรับแนบลิงค์ดาวน์โหลด

    Odoo image and text block

     

    ขั้นตอนที่ 3: ในส่วนของ Categories สำหรับสร้างหมวดหมู่ หรือจัดกลุ่มให้เอกสาร หรือ ไฟล์ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ดาวน์โหลดได้ง่ายขึ้น

    Odoo text and image block

     

    ขั้นตอนที่ 4: การสร้าง Categories เลือก New บนแถบ Menu ด้านบน

    Odoo image and text block

     

    ขั้นตอนที่ 5: การสร้าง Categories จะมี 2 ส่วน Details และ Publishing Option

    ส่วนของ Details รายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลที่ต้องกรอก 

    • Category Name   กำหนดชื่อหมวดหมู่

    • Alias กำหนดนามแฝง หากไม่ระบุระบบจะกำหนดให้ อัตโนมัติ

    • Category image กำหนดรูปภาพให้หมวดหมู่ โดยเปิดภาพจากในเครื่อง

    • Show image กำหนดการแสดงภาพประจำหมวดหมู่

    • Decription ใส่คำอธิบายให้กับหมวดหมู่

    Odoo image and text block

     

           ส่วนของ Publishing Option ใส่ส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลระบบจะใส่ข้อมูลให้อัตโนมัติ เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว เลือก Save & Close เพื่อบันทึกข้อมูล

    Odoo image and text block

     

          เมื่อสร้าง Categories จะแสดงชื่อหมวดหมู่ที่ผู้ใช้สร้าง Status คือสถานะในการใช้งาน เครื่องหมายถูก สถานะเปิดใช้งาน

    Odoo image and text block

     

         ในส่วนของ Document เป็นส่วนของการรวบรวมไฟล์โหลดได้หลายๆ ไฟล์ โดยเป็นหมวดย่อย ของ Category ซึง Category จะเป็นการรวบรวบ Document ไว้ได้หลายๆ หมวด

    Odoo image and text block


    ขั้นตอนการสร้าง Document เลือก New บนแถบ Menu ด้านบน

    Odoo image and text block

    ส่วนของการสร้าง Documents Form จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน Details, Publishing Options, License

    ในส่วนของ Details รายละเอียด ข้อมูลที่ต้องกรอก

    • Title  กำหนดชื่อ Documents

    • Alias  กำหนดนามแฝง หากไม่ระบุระบบจะกำหนดให้ อัตโนมัติ

    • image  กำหนดรูปภาพให้หมวดหมู่ โดยเปิดภาพจากในเครื่อง

    • Categories  เลือก หมวดหมู่ ที่ทำการสร้างไว้ใน ขั้นตอนที่ 4

    • Files Attachment สามารถอัพโหลดไฟล์ หรือเลือกไฟล์ที่อัพโหลดแล้วจากส่วนนี้ ขั้นตอนนี้่จำเป็นต้องแนบไฟล์ดาวน์โหลดด้วยถึงจะสามารถสร้าง Document ได้

    • Decription ใส่คำอธิบายรายละเอียด

    Odoo image and text block

    ในส่วนของ Publishing Options รายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอก

    • Status  กำหนดให้เปิดการใช้งาน

    • Start - Finish Publishing  กำหนดวันเปิด - ปิดการใช้งาน

    Odoo image and text block

     

              ในส่วนของ License เป็นการใส่ลิขสิทธิ์ของไฟล์เอกสาร ที่อยู่ใน Document กำหนดผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และรายละเอียด หากเป็นเจ้าของไฟล์เองไม่จำเป็นต้องกำหนดเมื่อใส่ข้อมูลครบทั้ง 3 ส่วนทำการ Save & Close เพื่อบันทึก

    Odoo image and text block

     

         เมื่อสร้าง Document แล้วแสดงชื่อไฟล์ที่สร้าง Status สถานะเปิดการใช้งาน แสดงชื่อ Categories ที่เลือก

    Odoo image and text block

     

            ส่วนของ Files เป็นเมนูสำหรับดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ เพื่อให้ส่วนของ Document เรียกใช้งานโดยเลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องอัพโหลดไว้ในระบบ

    Odoo image and text block

    ไฟล์ที่ถูกอัพโหลดจะแสดงในหน้า Files โดยจะมีรายละเอียด

    • Status แสดงการเปิดการใช้งาน

    • Title แสดงชื่อไฟล์ที่ถูกอัพโหลดเข้ามา

    • File Size แสดงขนาดไฟล์ที่อัพโหลด

    • Allow Files Extension แสดงประเภทไฟล์

    Odoo image and text block

    วิธีการอัพโหลดไฟล์ จากเมนู File เลือก Upload จากเมนูด้านบนแสดงหน้าอัพโหลด เลือก Add files

    Odoo image and text block

    เมื่อเลือกไฟล์แล้ว ไฟล์ยังไม่ถูกอัพโหลดเลือกที่ Start upload เพื่อทำการอัพโหลด

    Odoo image and text block

    แสดงไฟล์ที่ถูกอัพโหลดเข้าสู่ระบบ สามารถเรียกใช้ไฟล์นี้ได้

    Odoo image and text block

          Link จะแตกต่างจากเมนู Files ซึ่ง Link จะเป็นการฝากลิ้งดาวน์โหลดไว้ที่ระบบโดยที่ไฟล์ไม่ได้อยู่ที่ระบบ แต่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เช่นกัน

    Odoo image and text block

    ไฟล์ที่ถูกใส่ Link จะแสดงในหน้า Link โดยจะมีรายละเอียด

    • Status แสดงการเปิดการใช้งาน

    • Title แสดงชื่อไฟล์ที่ใส่ Link ดาวน์โหลด

    • File Size แสดงขนาดไฟล์

    • Allow Files Extension แสดงประเภทไฟล์

    ขั้นตอนสร้าง Menus (เมนู) สำหรับทางเข้าหน้าเว็บ

    Odoo image and text block

    ขั้นตอนที่ 1: ทำการสร้างเมนูเลือก Menus > All Menu Items เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงการดาวน์โหลดหน้าเว็บ

    Odoo image and text block

    ขั้นตอนที่ 2: เลือกที่ Menu Items เพื่อสร้างเมนูจากนั้นเลือก New

    Odoo image and text block

    ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนสร้างเมนูในส่วนนี้จะมีรายละเอียดให้กรอกหลายส่วน ในส่วนของ Details

    • Menu Title ชื่อเมนูที่แสดงหน้าเว็บ

    • Details รายละเอียดในส่วนของ

    • Details Menu Item Type เลือกหมวดมู่ของ

    • MDfile เพื่อให้แสดงหน้าเว็บ

    ในส่วนของ Link ระบบจะระบุให้อัตโนมัติ

    Odoo image and text block

     

    ขั้นตอนที่ 4: เมื่อเลือก Select ในช่อง Menu Item Type จะมีรายการมากมายให้เลือก ในส่วนของ MDFiles และจะมีรายการย่อย ในขั้นตอนนี้เลือก Categories List

    Odoo image and text block

    ขั้นตอนที่ 5: ยังมีส่วนที่ต้องตั้งค่าอีกด้านข้าง ขาวมือจะเป็นการเลือกให้เมนูนี้แสดงที่หมวดหมู่ไหนหรือภายใต้ parent (พาเร้น) ไหน และการ เปิด-ปิด การใช้งานเมนู

    Odoo image and text block

    ขั้นตอนที่ 6: แสดงเมนูที่สร้างขึ้น Download

    Odoo image and text block

    แสดงเมนูหน้าเว็บ

    Odoo image and text block

    เมื่อเข้าไปที่ลิ้ง Download

    Odoo image and text block

    ขั้นตอนที่ 7: ขั้นตอนสร้างเมนูย่อยจาก Categories แบบ Single Document เลือก New เพื่อสร้างเมนูขั้นตอนจะคล้ายๆ ขั้นตอนแรก

    Menu Item Type เลือกเป็น Single Document

    Select Document เลือกไฟล์ทำหรับให้แสดงการโหลด จากไฟล์ Document ที่เราสร้างไว้

    ส่วนเมนูด้านข้างก็ระบุตาม ขั้นตอนที่ 5

    Odoo image and text block

    ขั้นตอนที่ 8: เมื่อเลือก Select ที่ Menu Item Type

    Odoo image and text block

    ขั้นตอนที่ 9: เมื่อเลือก Select ที่ Select Document แสดงไฟล์ที่อยู่ใน Document

    Odoo image and text block

    แสดงเมนูที่หน้าเว็บ

    Odoo image and text block

    แสดงเมนูแบบ Single Document ที่ถูกสร้างขึ้นหน้าเว็บ

    ข้อมูลในหน้านี้จะดึงข้อมูลจาก MDFiles มาใช้เป็นรูปแบบของ MDFiles

    Odoo image and text block

    แสดงเมนูแบบ Document List ที่ถูกสร้างขึ้นหน้าเว็บ

    Odoo image and text block

    เมื่อคลิกที่ดาวน์โหลดจะแสดงข้อมูลดาวน์โหลดจากไฟล์ที่สร้างขึ้นใน MDFiles

    คุณอาจชอบ Extension นี้ด้วย

    Odoo - Sample 1 for three columns

    Module MDFiles Popular นำไฟล์ Popular จาก MDFile มาแสดง

    นำไฟล์ที่ได้รับความนิยมจาก MDFile มาแสดงบนเว็บไซต์ กำหนดรูปแบบการใช้งานได้  อ่านต่อ

    Odoo - Sample 2 for three columns

    Module MDFiles Categories นำ Categories จาก MDFile มาแสดง

    นำ Categories หรือหมวดหมู่ ของ MDFile ที่มีทั้งหมดมาแสดง บนเว็บไซต์  อ่านต่อ

    Odoo - Sample 3 for three columns

    Module MDFiles Featured แสดงไฟล์ Featured จาก MDFile

    นำไฟล์แนะนำ หรือ Featured ของ MDFile มาแสดง บน เว็บไซต์  อ่านต่อ

    Odoo - Sample 3 for three columns
    Module MDFile recent นำไฟล์จาก MDFile มาแสดงใน Joomla 3.x

    นำไฟล์ล่าสุดที่ได้ทำการอัพโหลดผ่าน MDFile มาแสดง บนเว็บไซต์  อ่านต่อ