Mass Mail ใน Joomla เพื่อทำการส่งอีเมล์หาผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบ Joomla

Joomla Extensions / Joomla Tutorial

Mass Mail ใน Joomla โดยเปิดไปที่ Joomla เปิดในส่วนของผู้ดูแลระบบจากนั้นทำการคลิกที่ User เลือก Mass Mail Users จะปรากฏหน้าตาการทำงานของ Mass Mail ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการส่งอีเมล์หาผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบ Joomla แบบกลุ่ม ซึงเหมาะกับการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกแบบหลายๆคนแต่สมาชิกจะต้องอยู่ในกลุ่มที่เราเลือก สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มี่เราทำการเลือกไว้จะได้รับอีเมล์พร้อมกันโดยจะมีช่องให้ใส่ Subject และช่องที่ให้ใส่เนื้อความอีเมล์ หรือข้อความ แล้วทำการเลือก Group ที่เราจะทำการส่งข้อความหา

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

Mass Mail ใน Joomla โดยเปิดไปที่ Joomla เปิดในส่วนของผู้ดูแลระบบจากนั้นทำการคลิกที่ User เลือก Mass Mail Users จะปรากฏหน้าตาการทำงานของ Mass Mail ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการส่งอีเมล์หาผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบ Joomla แบบกลุ่ม ซึงเหมาะกับการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกแบบหลายๆคนแต่สมาชิกจะต้องอยู่ในกลุ่มที่เราเลือก สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มี่เราทำการเลือกไว้จะได้รับอีเมล์พร้อมกันโดยจะมีช่องให้ใส่ Subject และช่องที่ให้ใส่เนื้อความอีเมล์ หรือข้อความ แล้วทำการเลือก Group ที่เราจะทำการส่งข้อความหา

Views

  • 310 Total Views
  • 310 Website Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+