M MultiSite Content กระจายข้อมูลหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อย

สำหรับกระจายข้อมูลจาก Webmaster ไปยัง Webclient

     Component M Multisite Content เป็น ส่วนเสริมสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ Joomla ในการพัฒนา โดย M Multisite Content จะใช้สำหรับกระจายบทความจาก Master Site ไปยัง Web Client โดย Master Site สามารถมี Web Client ได้ไม่จำกัดจำนวน และจะต้องติดตั้งคู่กับ Module Json โดย Module Json จะทำหน้าที่ดึงเมนูบทความจาก Master Site มาแสดงใน Main Menu ของ Web Client ทุกๆ เว็บที่เป็น Web Client จะมีบทความในเมนูเหมือนกับ Master Site โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มบทความใน Web Client อีก เพียงติดตั้ง Multisite Content และ Module Json ลงไป หากมีการเพิ่ม /แก้ไข/ลบบทความใดๆ ใน Master Site ส่วน Web Client จะทำการเพิ่ม /ลบ/แก้ไขบทความนั้นๆ ตาม Master Site

"ChangeLog. Component M Multisite Content"

Version 3.0.21

- ปรับให้ไฟล์ PDF แสดงผลเว็บแม่และเว็บลูก

Version 3.0.20

- Latest News JSON-Slide ปรับให้คลิกดูทั้งหมดได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ M Multisite Content