Clone เว็บไซต์ Joomla และ backup เว็บไซต์

Components MJClone For Joomla Website

     การ Clone เว็บไซต์ หากต้องการเว็บไซต์รูปแบบเดิม เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างเว็บไซต์ ด้วยการใช้ส่วนเสริม Component MJClone ที่สามารถทำการ Clone เว็บไซต์ทั้งหมดออกมาในรูปแบบขแงไฟล์ Zip แล้วนำไปติดตั้งเป็นอีกเว็บไซต์ได้ หรือหากต้องการหรือจะใช้ในการ Backup เว็บไซต์ เพื่อสำรองข้อมูลเก็บไว้ก็สามารถทำได้เช่นกัน

"Change Logs Components MJClone"

Version 1.0.2

- เพิ่ม Feature ให้เช็คเวอร์ชั่น Jooma ก่อนทำงาน

- ปัญหาเช็คฐานข้อมูลตารางอ่านค่าคำนวณข้อมูในตารางทั้งหมดผิด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Component MJClone